Payment Scheme

Đợt thanh toán Thời hạn thanh toán Số tiền phải thanh toán
Đợt 1 Trong vòng 14 ngày kể từ ngày của Phiếu Lựa Chọn 10% Giá Thuê Căn Hộ Thực Tế và Thuế GTGT
Đợt 2 Không trễ hơn ngày 15/4/2016 5% Giá Thuê Căn Hộ Thực Tế và Thuế GTGT
Đợt 3 Không trễ hơn ngày 15/12/2016 10% Giá Thuê Căn Hộ Thực Tế và Thuế GTGT
Đợt 4 Không trễ hơn ngày 15/4/2017 10% Giá Thuê Căn Hộ Thực Tế và Thuế GTGT
Đợt 5 Không trễ hơn ngày 15/11/2017 10% Giá Thuê Căn Hộ Thực Tế và Thuế GTGT
Đợt 6 Không trễ hơn ngày 15/3/2018 5% Giá Bán Căn Hộ Thực Tế và Thuế GTGT
Đợt 7 Trong vòng 14 ngày kể từ ngày Thông báo bàn giao nhà (Dự kiến tháng 1 năm 2019) 10% Giá Thuê Căn Hộ Thực Tế và Thuế GTGT